Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Andrespolu jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, świadczącym usługi finansowe na terenie województwa łódzkiego. Poza jednostką macierzystą w Andrespolu posiada Oddziały w Brójcach, Brzezinach, Nowosolnej i Rogowie oraz Filię w Łodzi przy ul.Zjazdowej.

Bank opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale.

Staramy się być solidną, nowoczesną, a zarazem bezpieczną instytucja finansową. Bank kierowany jest w sposób przejrzysty i innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości i zmian zachodzących w otoczeniu.

Oferta Banku zmieniana jest i dostosowywana wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i gospodarczymi, w miarę rosnących potrzeb i oczekiwań Klientów.

Specjalizujemy się w obsłudze zarówno klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz budżetów gmin. Naszym Klientom oferujemy szereg produktów oraz usług finansowych, m.in. prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, kredyty gospodarcze, kredyty hipoteczne, kredyty o preferencyjnych stopach procentowych dla sektora rolnego i rolników indywidualnych, świadczące o nowoczesności naszego Banku produkty i usługi elektroniczne  - bankomaty, karty płatnicze, Internet Banking, Home Banking, Bankofon, SMS Banking. Nasze atuty to: korzystne oprocentowanie lokat terminowych i kredytów, niskie prowizje za dokonywane operacje bankowe.

O sile Banku świadczy profesjonalna i zaangażowana kadra, posiadany kapitał i majątek trwały oraz osiąganie dobrych wyników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Andrespolu jest bankiem lokalnym, ale zarazem uniwersalnym. Jakość i poziom świadczonych usług w naszym banku jest wysoka i niejednokrotnie przewyższa oferowaną przez banki komercyjne.

Na uwagę zasługuje fakt, że Bank nasz wspiera szereg inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także dobroczynnych.

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Grupę BPS  tworzą ponad 357 zrzeszone Banki Spółdzielcze, dwa banki współpracujące oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.
Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią ponad 63% wszystkich banków  spółdzielczych (366 ogółem) działających w kraju.

Doświadczenia oraz wsparcie Grupy są niezwykle cenne i w znacznym stopniu zwiększają zarówno możliwości, jak i potencjał Banku Spółdzielczego w Andrespolu. Dzięki przynależności do zrzeszenia BPS nasi klienci zyskują obok dotychczasowej elastyczności i szybkości działania także możliwość korzystania z siły grupy.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Zrzeszenie specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Bank jest również uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 maja 2019 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 316 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych.

Na dzień 31.12.2020 r. Bank Spółdzielczy w Andrespolu zrzeszał 2 107 członków.
Bank osiągnął fundusze własne w wysokości 5 086 tys. EURO i zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo Bankowe znacząco przekracza 1mln EURO. Łączny współczynnik kapitałowy wg stanu na 31.12.2020r. wyniósł 16,01%, tj. kształtuje się powyżej wymaganego minimalnego wskaźnika wynoszącego 10,50%.

Bank jest spółdzielnią i podlega następującym regulacjom prawnym:

  • ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2018 r. poz 613) zwanej w dalszej treści Ustawą o bankach spółdzielczych,
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz.2187) zwanej w dalszej treści Prawem bankowym.
  • ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz. U. z 2018 r. poz.1285) zwanej w dalszej treści Prawem spółdzielczym.

Informacja o Banku:

Bilans Banku, Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta

 

Znajdziesz nas też tutaj