Skip to main content
  • Składanie reklamacji

Składanie reklamacji

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez Bank lub dotyczących działalności Banku.

Klienci mogą składać reklamacje dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Bank:

1. w formie pisemnej-osobiście albo pocztą tradycyjną kierując pismo na adres: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, ul. Rokicińska 130a, 95-020 Andrespol;

2. ustnie - telefonicznie pod nr telefonu 42/213-20-43; 42/213-46-33; albo osobiście podczas wizyty w jednej z placówek Banku;

3. elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP), aktualne dane adresowe, oraz – w miarę możliwości – numer rachunku bankowego Klienta lub karty płatniczej Klienta, której dotyczy reklamacja, a także treść zastrzeżenia dotyczącego produktów lub usług świadczonych przez Bank.

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację Bank udziela bez zbędnej zwłoki tj.:

1)    dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
w terminie nie późniejszym niż 15  dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Klienta, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,  przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

2)    dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w pkt 1)
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Klienta, wskazując przyczynę  opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,  przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 60 dni  od dnia złożenia reklamacji.

Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Bank poinformuje Klienta karty o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Informacja może być również przekazana na adres poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek osoby składającej reklamację. Odpowiedź wysłana Użytkownikowi karty zostanie przesłana do wiadomości Posiadacza rachunku.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku ww. terminach, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

  • Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich w przypadku Klienta będącego konsumentem,
  • Rzecznik Finansowy w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną,
  •  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji mogą zawierać postanowienia umów lub regulaminów właściwych dla poszczególnych produktów lub usług świadczonych przez Bank dla Klienta.

Znajdziesz nas też tutaj