Skip to main content

Misja Banku

Wizja Banku Spółdzielczego w Andrespolu, określająca ogólne, dalekosiężne wyobrażenie stanu, pozycji i sposobu działania Banku, brzmi:

„Samodzielny polski Bank, nowoczesny, solidny i godny zaufania wyłącznie z polskim kapitałem.”

Misją Banku Spółdzielczego w Andrespolu jest:

EFEKTYWNE, KOMPLEKSOWE I PROFESJONALNE ZASPOKAJANIE POTRZEB BANKOWYCH I FINANSOWYCH WŁAŚCICIELI I KLIENTÓW LOKALNEGO RYNKU, ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZGROMADZONYCH W BANKU DEPOZYTÓW, A TAKŻE DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ŚRODOWISKA LOKALNEGO.


Realizując przyjętą misję, za strategiczny cel swojego działania, Bank przyjął umacnianie podstaw ekonomicznych działalności, w celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych mu środków oraz zmniejszania wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi, unowocześnienie i usprawnienie działalności Banku.


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE:

Budowa kapitałowych podstaw rozwoju, przez co rozumieć należy generowanie takich funduszy, które  zabezpieczą pożądany przyrost aktywów i zobowiązań pozabilansowych, a w szczególności które zabezpieczą wsparcie dla odpowiednich rozmiarów portfela kredytowego.

Kapitał jest nie jednym z najważniejszych kryteriów oceny Banku, ale jest on przede wszystkim:

- wyznacznikiem możliwości rozwojowych,

- buforem bezpieczeństwa przed ewentualnymi skutkami ryzyk bankowych,

- zabezpieczeniem wypłacalności Banku,

- czynnikiem zwiększającym rentowność aktywów,

- wyznacznikiem poziomu działalności inwestycyjnej.

Kapitał warunkuje skalę rozwoju, a rozwój, umożliwia generowanie odpowiednich zysków, ich podział i tym samym wzrost kapitału.

Rozwój działalności i umacnianie pozycji rynkowej, co oznacza uzyskanie co najmniej takich rozmiarów działalności, które zapewnią Bankowi generowanie stabilnych zysków w warunkach kurczenia się marż, oraz pozyskiwanie nowych klientów poprzez dostarczenie im produktów, jakich oczekują i zapewnienie im coraz lepszej obsługi.

Stałe doskonalenie jakości obsługi oraz zaplecza stanowiącego wsparcie dla realizacji podstawowych celów strategicznych, przez co rozumieć należy doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników, kreowanie pożądanych postaw pracowniczych, motywowanie do brania współodpowiedzialności za realizację wytyczonych celów.

Dążenie do wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, co oznacza doskonalenie funkcjonujących w Banku systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa Banku, w zmieniających się warunkach otoczenia, jak również identyfikację, pomiar, monitoring i analizę istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.

Znajdziesz nas też tutaj