Skip to main content

Członkostwo

Zostań udziałowcem, przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Andrespolu i zostań jego członkiem.

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także :

 1. w przypadku osób fizycznych : imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
 2. w przypadku osób prawnych nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer NIP i numer REGON,

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł (słownie złotych: dwieście). 

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 3 miesięcy od dnia wyłożenia uchwały Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli do wglądu przez członków w siedzibie Centrali i Oddziałów Banku Spółdzielczego w miejscu przeznaczonym do oglaszania komunikatów przez okres 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli .

Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Andrespolu uprawnia do:

 • udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego  na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 • do uczestniczenia podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
Znajdziesz nas też tutaj