Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27.05.2022 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 11oo w lokalu Restauracji „AZYMUT” (dw. Zajazd „Hades”) w Andrespolu, ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowo - Skrutacyjnej oraz ds. oceny odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie zmian w „Polityce w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Andrespolu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
 10. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
 11. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2021 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, a także przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
 14. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
 • zatwierdzenia kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2021 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
 • przyjęcia kierunków działania Banku na 2022 r.,
 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
 • ustalenia ekwiwalentu dla Rady Nadzorczej,
 • przystąpienia Banku do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie,
 • zakupu udziałów w BS Program Sp. z o.o.
 1. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz dokonanie oceny kolegialnej Rady.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2021 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Polityki będące przedmiotem obrad są do wglądu w pokoju nr 14 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach   800-1500.

Załączamy do zapoznania się: "Formularz oceny indywidulanej pierwotnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej." Formularz dostępny także w Sekretariacie Banku.

Formularz oceny indywidualnej pierwotnej