• Aktualności
 • Zebranie Przedstawicieli w dniu 25.06.2020r. o godz. 11:00

Zebranie Przedstawicieli w dniu 25.06.2020r. o godz. 11:00

10-06-2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 1100 w lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

W przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% zgodnie § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Andrespolu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 1130 w lokalu Restauracji „AZYMUT”.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 • Otwarcie obrad,
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 • Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowej oraz ds. oceny odpowiedniości,
 • Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
 • Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2019 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, a także przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej i sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku,
 • Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
 • Dyskusja nad sprawozdaniami,
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
 • zatwierdzenia kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2019 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
 • przyjęcia kierunków działania Banku na 2020 r.,
 • przyjęcia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej,
 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu.
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2019
i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w pokoju nr 14 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku
w godzinach   800-1500.

Znajdziesz nas też tutaj