Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 2021r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 11oo w lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowej oraz ds. oceny odpowiedniości,
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2020 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r. i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz informacją z realizacji wniosków
  z lustracji pełnej, a także przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku,
 10. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  12.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.,
  12.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.,
  12.3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.,
  12.4 udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,
  12.5 zatwierdzenia kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2020 r.,
  12.6 podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.,
  12.7 przyjęcia kierunków działania Banku na 2021 r.,
  12.8 zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
  12.9 sprzedaży nieruchomości.
 1. Wolne wnioski,
 2. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2020 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w pokoju nr 14 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach   900-1500.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu.