AKTUALNOŚCI

STOPY PROCENTOWE NBP

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Redyskonta weksli 0,11
Depozytowa 0,00