Kredyt KONSOLIDACYJNY

Łącząc swoje kredyty - Płacisz jedną ratę!

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych na spłatę zobowiązań:

 • kredyt/ pożyczka gotówkowa
 • kredyt/ pożyczka samochodowa
 • limit w karcie kredytowej
 • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
 • kredyt/ pożyczka hipoteczna
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej)do nieruchomości)
 • kredyt studencki
 • kredyt/ pożyczka udzielony przez zakład pracy

Kwota kredytu:
od 10.000,00 zł do:

 • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy


Okres kredytowania:
 od 12 miesięcy do 300 miesięcy

Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości:

dla kredytów do 80.000,00 zł

 • 4,09 pp – gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • 5,09 pp – gdy kwota kredytu stanowi od 50% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem


dla kredytów powyżej 80.000,00 zł

 • 4,59 pp – gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • 5,59 pp – gdy kwota kredytu stanowi od 50% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem


Prowizja:

 • 2,50% (min.400,00zł) dla klientów nie korzystających z pakietu Standard lub Prestiżowy
 • 1,50% (min.400,00zł) dla posiadaczy „Pakietu Standard”
 • 1% (min.400,00zł) dla posiadaczy „Pakietu Prestiżowego”


Przykład reprezentatywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,092511 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 85 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 6,21 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.62 %) i marży Banku w wysokości 4,59%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 952,92 PLN, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 31 999,46 PLN, w tym:  suma odsetek w całym okresie kredytowania: 29 350,46 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  1 700,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki - opłata sądowa: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, wykreślenie hipoteki – opłata sądowa: 100.00 PLN, odpis z KW po uprawomocnieniu się wpisu – opłata sądowa: 30.00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR: 600,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 116 999,46 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na 17 kwietnia 2020 r.