GWARANCJE AGRO

AGRO

Podstawowe parametry gwarancji AGRO:

 • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis,
 • okres obowiązywania gwarancji dla kredytów obrotowych:

odnawialnych – 39 miesięcy, nieodnawialnych – 51 miesięcy,

 • okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis),
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • maksymalna kwota gwarancji do kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000 euro.
 • Kto może skorzystać z gwarancji AGRO?

Przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym – rolnicy, przetwórcy produktów rolnych, przetwórcy produktów nierolnych.

 • Na co można przeznaczyć środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją?

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych i nierolnych.

 • jeśli jesteś rolnikiem możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym,
 • jeśli jesteś przetwórcą możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 • Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją?

Kredyty inwestycyjne lub obrotowe w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

 • Jakie są dodatkowe formy pomocy dla przedsiębiorców rolnych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19?

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

 • możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne lub nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW,
 • dopłaty do oprocentowania tych kredytów obrotowych.

Dotyczy kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022r.

 • Podstawa prawna

Gwarancja udzielana jest w ramach:

 • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
 • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych.