Kredyt preferencyjny obrotowy klęskowy z dopłatami ARiMR

Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć mających na celu wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.

Kredytobiorcy

Kredyt udzielany jest głównie osobom zajmującym się:

 • uprawami rolnymi
 • chowem i hodowlą zwierząt
 • działami specjalnymi produkcji rolnej

Cel kredytu

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakup rzeczowych środków obrotowych np.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich.

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wielkości szkód w gospodarstwie rolnym.

Okres kredytowania

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na okres 4 lat.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 1,6 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Kredytobiorca płaci oprocentowanie nie mniejsze niż 1,2% w stosunku rocznym. W pozostałej części oprocentowania stanowią dopłaty ARi MR .

Prowizja: od 1,5% - 2% kwoty kredytu.

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie środków trwałych,
 • zastaw rejestrowy na środkach trwałych,
 • pełnomocnictwo do spłaty kredytu poprzez zapłatę z rachunku bankowego,
 • blokada środków na rachunku lokaty terminowej,
 • inne formy prawnego zabezpieczenia kredytu.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.