Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt udzielany jest osobom fizycznym, prowadzącym na własny rachunek działalność rolniczą, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczonym jest na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Okres kredytowania: do 12 miesięcy.

Warunki:

  • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w oparciu o posiadaną zdolność kredytową i  wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący,
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
  • udzielony limit zwiększa dostępne saldo na rachunku i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie kredytowania bez konieczności jego spłaty oraz bez sporządzania aneksu do umowy kredytowej.

Odsetki naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu i pobierane z rachunku bieżącego ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.

Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!