Rachunki bieżące

RACHUNKI BIEŻĄCE i pomocnicze w złotych oraz RACHUNKI BANKOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE w walutach wymienialnych.

Rachunki te służą do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania sprawnych i szybkich rozliczeń pieniężnych związanych
z działalnością gospodarczą.

Posiadanie rachunku zapewnia:

 • dokonywanie rozliczeń w czasie rzeczywistym (ELIXIR),
 • dokonywanie natychmiastowych przelewów pomiędzy rachunkami jednostek Banku,
 • lokowanie nadwyżek rachunku bieżącego, tj. możliwość otwarcia rachunków lokat terminowych w złotych,
 • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych na działalność gospodarczą,
 • składanie stałych zleceń,
 • korzystanie z kart bankowych,
 • korzystanie z usługi SMS,
 • korzystanie z telefonicznego dostępu do informacji o rachunku poprzez Bankofon,
 • dokonywanie zleceń poprzez drogę elektroniczną Home Banking,
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku bieżącego (np. Internet Banking).

Posiadaczami rachunku mogą być:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (spółki osobowe)
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • rolnicy indywidualni, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna lub działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bieżącego są uzależnione od formy prawnej podmiotu prowadzącego działalność, mogą to być:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer statystyczny REGON,
 • numer identyfikacyjny NIP,
 • wypis z KRS,
 • umowa spółki,
 • akt notarialny,
 • nakaz płatniczy itp.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.